ZEGRZE. Nowe przedszkole i żłobek w Zegrzu

2023-03-12 1:03:54

Sukcesywnie sięgamy po nowe wyzwania w obszarze inwestycyjnym. Konsekwentnie realizujemy między innymi przedsięwzięcia w obrębie obiektów oświatowych. Ciężar tych wyzwań wzrasta, kiedy część z realizacji musi się odbywać podczas nieprzerwanej pracy placówek. Obecność najmłodszych użytkowników w pobliżu robót powoduje, że musimy z największą troską podchodzić do kwestii związanych z odpowiednią organizacją procesu inwestycyjnego i zachowania bezpieczeństwa na placu budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie

Przy planowaniu inwestycji oświatowych nie bez znaczenia są kwestie finansowe. Z reguły są to przedsięwzięcia, które stanowią znaczną część budżetu inwestycyjnego, a ich realizacja bez pozyskania środków zewnętrznych staje się trudna, o ile nie niemożliwa.

I tak – podejmując się kolejnego tego typu wyzwania rozpoczynamy, już w terenie, działania związane z rozbudową budynku placówki oświatowej w Zegrzu. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego miejsca, łączącego funkcję żłobka i przedszkola.

Dlaczego Zegrze

W ostatnich latach wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Serock potrzebowały wsparcia, jeśli chodzi o rozbudowę czy modernizację. Oczywistym jest fakt, że inwestycje nie mogły się odbyć w jednym roku, dlatego zadania musiały zostać rozłożone w czasie. Po Serocku, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie przyszedł więc czas na Zegrze.

Konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu, a ściślej rzecz ujmując przebudowy, dostosowującej pomieszczenia do obecnie obowiązujących standardów architektonicznych, doprowadziła do idei utworzenia w tym miejscu obiektu łączącego dwie funkcje – przedszkolną i żłobkową. Niefunkcjonalny układ pomieszczeń zabytkowego budynku, a także jego mała powierzchnia, nie pozwoliłyby na utworzenie tu czterech pełnowymiarowych sal zajęciowych z pomieszczeniami towarzyszącymi dla setki dzieci. Konieczna okazała się rozbudowa obiektu i wyjście poza istniejący obrys. Wykorzystaliśmy więc ten moment, aby zaadaptować obecny budynek przedszkola na niewielki żłobek. Układ architektoniczny pozwala na taki ruch. W maksymalnym stopniu jesteśmy w stanie wykorzystać istniejący układ pomieszczeń (z niewielkimi tylko korektami), bez żadnej straty dla funkcjonalności obiektu i bezpieczeństwa przyszłych podopiecznych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, aby połączyć tu wspomniane wyżej funkcje jest towarzystwo dużego terenu wokół budynku, który stwarza możliwości zaaranżowania go i zagospodarowania w taki sposób, aby dzieci w każdym wieku miały swoją przestrzeń do zabawy.

Roboty budowlane ruszyły

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że na podstawie opracowanego przez nas programu funkcjonalno-użytkowego (czyli dokumentu, który szczegółowo określa parametry architektoniczno-techniczne, wytyczne do projektów instalacyjnych i aranżacyjnych, sposób zagospodarowania terenu oraz wymagania materiałowe dla przedsięwzięcia) ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarliśmy umowę na opracowanie szczegółowej dokumentacji budowlanej (której głównym celem było uzyskanie pozwolenia na budowę) i zrealizowanie robót budowlanych. Obecnie zostały już zakończone prace projektowe, a organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakończenie tego etapu umożliwiło rozpoczęcie prac budowlanych.

W związku z koniecznością zachowania ciągłości pracy placówki, i z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, prace budowlane będą prowadzone w dwóch etapach.

Etap I obejmie dobudowę do istniejącego budynku obiektu, w którym będą zlokalizowane wszystkie pomieszczenia nowego przedszkola oraz kuchnia i kotłownia, obsługujące docelowo również część żłobkową. Roboty w tym etapie będą prowadzone w sposób niezakłócający pracy przedszkola tj. bez ingerencji w część istniejącą, w której obecnie przedszkole funkcjonuje.

Zakładamy, że po wakacjach udostępnimy dzieciom nowy obiekt, składający się z czterech przestronnych, nowoczesnych, kompleksowo wyposażonych sal zajęciowych wraz ze wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi.

Etap II rozpocznie się po udostępnieniu do prowadzenia zajęć nowo wybudowanej części przedszkolnej i obejmie przebudowę istniejącego budynku. Będzie ona miała na celu dostosowanie go do potrzeb pełnienia funkcji nowoczesnego żłobka. W tym etapie całość robót budowlanych będzie prowadzona poza nową, oddaną do użytkowania częścią, czyli także w sposób niezakłócający pracy przedszkola.
Zakładamy, że ten etap zostanie zakończony w czwartym kwartale roku, a żłobek rozpocznie funkcjonowanie w przyszłym roku.

Środki zewnętrzne na realizację zadania

Jak już wspomnieliśmy zadania inwestycyjne w obrębie placówek oświatowych z uwagi na obszerny zakres, konieczność dostosowania do obowiązujących restrykcyjnych wymogów, a także dbałość o komfort dzieci, które będą z tych placówek korzystać, należą do stosunkowo kosztownych przedsięwzięć.

Niestety bez wsparcia ze środków zewnętrznych niemożliwe stałoby się urzeczywistnienie wszystkich naszych planów w tej sferze. Dlatego, mając świadomość wysokiego priorytetu tego typu inwestycji, jesteśmy mocno zdeterminowani w poszukiwaniu możliwości ich finansowania.

Aby wspomóc realizację inwestycji, o której mowa, wystąpiliśmy o wsparcie finansowe z dwóch źródeł:
– rządowego programu Maluch+, który ma dofinansować realizację części żłobkowej,
– instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który miałby wesprzeć realizację części przedszkolnej.

Wnioskujemy o ponad 5 mld dofinansowania, co stanowi ponad połowę kosztów planowanej inwestycji.

Żywimy ogromną nadzieję, że oddany z końcem roku obiekt będzie właściwą odpowiedzią na oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki ale także tych, które swoją przygodę w tym miejscu dopiero zamierzają zacząć, albo zaczną – zachęceni efektem tej realizacji.

Źródło: UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *