2016-06-01 12:14:04

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE, zwanego dalej „Konkursem”, jest „Agencja TiO”, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-120 Legionowo.

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem Jarmarku Mazowieckiego oraz strony internetowej – www.jarmark24.pl, a także na innych stronach internetowych należących do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w mediów oraz niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 marca 2016 r. i trwa do 22 czerwca 2016 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.jarmark24.pl

5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego Świata.

6. Konkurs polega na przesłaniu fotografii o tematyce związanej z wiosną.

Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs@tio.com.pl w tytule wpisując „Wiosna w obiektywie”, lub dostarczyć do redakcji Tygodnika.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 4 zdjęć z opisem.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko, nadesłana fotografia oraz opis fotografii został umieszczony na łamach tygodnika „Jarmarku Mazowieckiego”, stronie internetowej www.jarmark24.pl i innych stronach internetowych Organizatora, a także na portalu społecznościowym Facebook w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

9. Każde zdjęcie powinno posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, a także nazwę miejscowości i powiatu, w którym zamieszkuje autor zdjęcia.

10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.jarmark24.pl oraz innych stronach internetowych Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

11. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora

Jury dokonuje oceny biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

Spośród nadesłanych zdjęć Jury przyzna jedną nagrodę tygodniowo

12. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrodę w postacie zestawu kosmetyków damskich.

Odbiór nagrody wyłącznie osobisty w siedzibach tygodników: “Mazowieckie To i Owo”, “Tygodnik Pułtuski” i “Tygodnik Nowodworski”.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

Nagrody nie odebrane w ciągu trzech miesięcy od publikacji zdjęcia przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

13. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2016 roku.

14. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *