WYWIAD. Jak PUP może pomóc przedsiębiorcom. Rozmowa z dyrektor PUP Elżbietą Szczepańską

2020-04-28 6:52:52

Za pośrednictwem urzędów pracy, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie udzielana jest pomoc przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. O wsparciu w czasie pandemii rozmawiamy z Elżbietą Szczepańską, dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy

To i Owo: W jaki sposób PUP może pomóc przedsiębiorcom w obecnej sytuacji?

Elżbieta Szczepańska: Od 1 kwietnia 2020 r. Tarcza Antykryzysowa wprowadziła cztery instrumenty wsparcia, które będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Należą do nich: pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (w tym osób tzw. samozatrudnionych), dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych, niezatrudniających pracowników (tzw. samozatrudnionych), dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

TiO: Na czym polega wsparcie dla najmniejszych firm?

E.SZ: Pierwszą z form, którą wymienię jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy , oraz podmiotów, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. koszty wynajęcia lokalu itp. Wysokość takiej pożyczki wynosi 5000 zł i jeśli przedsiębiorca nie zamknie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki – to zostanie ona umorzona.

TiO: Na jaką pomoc mogą liczyć samozatrudnieni?

Drugą formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników tzw. samozatrudniony.

TiO: W jakiej wysokości udzielane jest dofinansowanie?

E.SZ: Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów gospodarczych rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Jeżeli spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% to miesięczna wysokość dofinansowania wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli spadek wyniósł co najmniej 50% – dofinansowanie wynosi 70% minimalnego wynagrodzenia, a jeśli spadek wyniósł co najmniej 80% – dofinansowanie osiąga wysokość 90% minimalnego wynagrodzenia.

TiO: Na jakich zasadach jest przyznawane?

E.SZ: Wsparcie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej takich jak np. wynajem lokalu itp. Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

TiO: Komu jest przyznawane?

E.SZ: Dofinansowanie będzie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.TiO: O jakich kwotach mówimy?

E.SZ: Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów, a w przypadku organizacji – od spadku przychodów z działalności statutowej.Jeżeli spadek wyniósł co najmniej 30% to miesięczna wysokość dofinansowania dla podmiotu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika. Analogicznie, jeżeli spadek wyniósł co najmniej 50% – dofinansowanie wynosi 70%, a jeśli spadek wyniósł co najmniej 80% – dofinansowanie osiąga wysokość 90%.

TiO: Na jaki czas przyznawane są te wszystkie formy wsparcia? I czy przedsiębiorcy będą musieli je zwrócić?

E.SZ: Wsparcie przyznawane jest na 3 miesiące. *Dofinansowanie jest bezzwrotne jeśli podmiot utrzyma zatrudnienie pracowników przez okres wypłaconego dofinansowania.

TiO: Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje?

E.SZ: Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zawartych w Tarczy Antykryzysowej znajdują się na stronie internetowej http://legionowo.praca.gov.pl lub pod numerami telefonów (22) 774 25 16 wew. 336, (22) 764 03 36, (22) 774 01 14.

TiO: Jak obecnie działa PUP w Legionowie i w jakiej formie można dostarczać dokumenty?

E.SZ: W związku z sytuacją epidemiologiczną Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie na obecną chwile jest możliwy tylko kontaktu telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania dokumentów w formie papierowej składając je w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu w holu głównym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowskie lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-120 Legionowie.

TiO: Ile osób zwróciło do PUP o wsparcie i jakiego rodzaju było to wsparcie oraz jakich kwot dotyczyło?

E. Sz: W dniu 2 kwietnia br. urząd ogłosił nabór wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, który ma charakter otwarty. Na dzień 22 kwietnia br. zostało złożonych 1018 wniosków. Mamy zapewnienia z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie i złożą poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami otrzymają wsparcie finansowe.

TiO: Na jakim etapie jest realizacja wniosków?

E.SZ: Aktualnie w urzędzie trwa weryfikacja złożonych wniosków i uzupełnienie ewentualnych braków niezbędnej dokumentacji. Pozytywnie rozpatrzony wniosek przechodzi do wypłaty środków bez zbędnej zwłoki. Ponadto, w ramach Tarczy Antykryzysowej od 28 kwietnia do 11 maja br. uruchomiony będzie nabór wniosków dla przedsiębiorców na pozostałe dofinansowania tj. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych w wyniku wystąpienia stanu epidemii.

TiO: Czy widać już jakieś efekty pandemii na rynku pracy?

E.Sz: Obecnie w statystykach nie dostrzegamy jeszcze wyraźnego wzrostu liczby osób rejestrujących się w urzędzie pracy.

TiO: A jak sytuacja wyglądała przed ogłoszeniem pandemii?

E.SZ: W styczniu br. liczba bezrobotnych wynosiła 2327 osób (stopa bezrobocia 6,8%), w lutym liczba osób bezrobotnych wzrosła o 17 osób i wyniosła ogółem 2343 osoby (stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 6,8%). Natomiast w marcu liczba osób zarejestrowanych wzrosła o 34 osoby i wyniosła ogółem 2377 osób.

TiO: Jak Pani zdaniem będą konsekwencje panującej epidemii, jaki wpływ będzie ona miała na rynek pracy?

E.SZ: Zjawisko wzrostu bezrobocia nadejdzie w najbliższych miesiącach. W najtrudniejszej sytuacji są firmy, które krótko funkcjonują na rynku oraz nie osiągnęły jeszcze płynności finansowej i pewnej rentowności, a niestety znalazły się w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego. Najbliższy kwartał, przyniesie nowe informacje, które pozwolą stworzyć prognozy dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dlatego w dyspozycji urzędu pozostają środki pochodzące z dwóch projektów unijnych, które będziemy mogli wykorzystać na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

TiO: Dziękuję za rozmowę

Komentarze

3 komentarze

 1. Obserwator odpowiedz

  Potwierdzam. My musimy pracować aby przeżyć a Urząd Pracy, Urząd Miasta i Powiat też Urząd szczelnie pozamykani siedzą nikogo nie wpuszczają. Ciekawe skąd mają pieniądze i kto płaci za to bardzo wydajne siedzenie.

  1. Mart odpowiedz

   Podatnicy. Czy urzad otwarty,czy zabarykadowany, jak swiat swiatem, zawsze placil podatnik.

 2. Bezrobotny odpowiedz

  Na razie w ranach pomocy Przedsiębiorcom armia urzędników z Urzędu Pracy w Legionowie szczelnie się zamknęła w Urzędzie i bierze duże pieniądze państwowe co miesiąc na czele oczywiście z Panią dyrektor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *