Bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców to priorytet

2021-02-17 6:23:43

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa dostarcza energię elektryczną do ponad miliona klientów na terenie Mazowsza oraz części Podlasia i Lubelszczyzny. Spółka koncentruje swoje inwestycje wokół rozbudowy i modernizacji sieci ektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Głównym celem działania dostawcy energii elektrycznej jest sprawna i skuteczna obsługa odbiorców. Realizowane inwestycje pozwalają na zwiększenie zdolności przyłączeniowych sieci dla obiektów oraz powstających źródeł OZE. Łączą się z poprawą wskaźników dostarczanej energii elektrycznej, skróceniem ewentualnych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz pomagają ograniczać straty sieciowe, zwiększając tym samym efektywność i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców

Oddziale Warszawa w ostatnich latach liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej corocznie wzrasta  średnio o ok. 12 tysięcy. Wobec tak dużego zapotrzebowania na usługi związane z dostawą energii elektrycznej konieczne są sukcesywne modernizacje i rozbudowa infrastruktury energetycznej. Zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej jest możliwe dzięki utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej.

Na terenie Rejonu Legionowo obserwujemy największy w Oddziale Warszawa przyrost liczby odbiorców i nowych obiektów przyłączanych do sieci. Dodatkowo w 2019 roku przyłączono tu blisko 1500 instalacji fotowoltaicznych, a w 2020 roku niemal 4000 tego rodzaju mikroinstalacji. Rejon Energetyczny wydał warunki techniczne i zawarł w 2020 roku blisko 4500 umów o przyłączenie nowych obiektów do sieci, a w ciągu całego roku zrealizował ponad 3500 tego rodzaju umów. Na inwestycje przyłączeniowe przeznaczono tu ponad 30 mln zł, a na modernizacje sieci średniego i niskiego napięcia ok. 10 mln zł.


Przy okazji wykonywania przyłączenia nowego obiektu trzeba dostosować istniejącą sieć do zwiększonego obciążenia, co najczęściej wymaga wykonania modernizacji fragmentów linii i stacji energetycznych. Czas realizacji umowy o przyłączenie jest zależny od wielu czynników i wynosi średnio od kilku do kilkunastu miesięcy. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron, wynikających z umowy o przyłączenie, czyli: realizacji dokumentacji formalnej i prac budowlano-montażowych po stronie spółki dystrybucyjnej oraz wykonaniu instalacji odbiorczej i zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru przez klienta.

W ostatnich latach PGE Dystrybucja zrealizowała wiele kluczowych dla regionu inwestycji na wysokim, średnim i niskim napięciu. Warto wspomnieć o modernizacji linii napowietrznych średniego napięcia na relacji Legionowo – Serock, Legionowo – Radzymin i Legionowo – Nieporęt w miejscowościach Michałów Reginów, Wieliszew, Nieporęt, gdzie powstały linie kablowe o długości blisko 20 km.

Na niskim napięciu zrealizowano liczne prace projektowe i roboty budowlane, polegające na wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych w celu przyłączenia nowych obiektów m.in. w samym Legionowie.

Na wysokim napięciu w 2020 roku zakończono modernizację linii energetycznych 110 kV na odcinku Dębe – Orzechowo oraz Pomiechówek – Orzechowo. Tym samym Oddział Warszawa zrealizował bardzo ważną inwestycję dla Mazowsza, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że linia powstała w latach 60-tych XX wieku.
Węzeł Czosnów
Węzeł Czosnów to największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. W 2016 roku Oddział Warszawa rozpoczął budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV wraz ze światłowodem. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości blisko 15 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w spółce PGE Dystrybucja.

Kolejny etap inwestycji to budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Nowy węzeł z GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu.

Wykonanie nowego głównego punktu zasilającego w Czosnowie, dzięki czemu urządzenia w całości zmieszczą się wewnątrz pomieszczenia technologicznego. Dzięki niewielkim gabarytom oraz modułowej konstrukcji jest idealnym rozwiązaniem dla terenów, gdzie ograniczenia co do powierzchni oraz wymogi ochrony środowiska stanowią istotne elementy projektu.

Tego rodzaju inwestycja oznacza dla PGE Dystrybucja automatyzację i lepszą kontrolę pracy sieci oraz szybkie przyłączanie nowych obiektów. Dla regionu i mieszkańców nowoczesna infrastruktura sieciowa oznacza większy poziom niezawodności zasilania i związaną z tym poprawę bezpieczeństwa energetycznego. To również możliwość przyłączania i dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych na dynamicznie rozwijających się podwarszawskich terenach wzdłuż trasy S7, które już od dawna odznaczały się bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Modernizacja sieci znacznie poprawia stan techniczny linii, zwiększa bezpieczeństwo jej pracy, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko awaryjności. Większa obciążalność linii umożliwia służbom technicznym zmiany konfiguracji sieci w stanach awaryjnych. Przebudowa linii należy do przedsięwzięć, przy których zastosowanie znajdują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. W ramach modernizacji linie dostosowuje się do pracy w temperaturze nawet do + 80°C, wprowadza światłowody, stosuje się dopasowane do terenu konstrukcje wsporcze. Wreszcie przy okazji modernizacji można w uzgodnieniu z właścicielami gruntów dokonać niewielkiej korekty posadowienia słupów, aby jak najmniej utrudniały zagospodarowanie i wykorzystanie terenu zajętego przez linię.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *