EKOLOGIA. Kryzys klimatyczny – organizacje piszą do ministra

2021-09-26 3:24:23

Grupa 23 polskich organizacji pozarządowych wzywa ministra Klimatu i Środowiska do skutecznej ochrony lasów. To odpowiedź na skierowaną przez ministra Michała Kurtykę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, krytykę planów zwiększenia ambicji Unii Europejskiej w zakresie ochrony lasów


Działanie organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na list ministra Kurtyki do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz komisarzy Wojciechowskiego, Breton, Simson i Sinkevičiusa, dotyczący założeń nowych Strategii Leśnej i Bioróżnorodności UE. W ocenie organizacji pozarządowych przedstawione przez ministra stanowisko świadczy o niedocenianiu przez niego powagi postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz poparciu przez Michała Kurtykę rozwiązań, które nie tylko nie przyczynią się do jego powstrzymania, ale będą prowadzić do jego zaostrzenia. W swoim liście min. Kurtyka m.in. skrytykował unijne plany zwiększenia powierzchni obszarów ściśle chronionych, a także poddał w wątpliwość skuteczność wzmocnienia ochrony starych lasów jako narzędzia w walce ze zmianami klimatu. Wyraził też poparcie dla funkcjonującego obecnie w Polsce modelu gospodarki leśnej oraz wykorzystania drewna do produkcji energii. W liście do min. Kurtyki organizacje pozarządowe odnoszą się do tych i innych stwierdzeń zawartych w stanowisku ministra, wskazując na wynikające z nich liczne zagrożenia dla przyrody i klimatu. Organizacje te domagają się w szczególności:

1) natychmiastowego zaprzestania wycinek we wszystkich zachowanych w Polsce starodrzewach o charakterze naturalnym, w tym w Puszczy Karpackiej, Boreckiej i Białowieskiej a następnie objęcia ich ochroną ścisłą w ramach rezerwatów przyrody i parków narodowych;

2) wyłączenia z użytkowania gospodarczego przynajmniej 20% wszystkich lasów w Polsce;

3) dostosowania prowadzenia gospodarki leśnej w pozostałych lasach do prawa krajowego i unijnego, a także wymogów ochrony przyrody, m.in. poprzez ponowne podporządkowanie gospodarki leśnej wymogom ochrony gatunkowej, zaprzestanie prowadzenia wycinek w okresie lęgowym ptaków, ograniczenie chemizacji leśnictwa, ograniczenie stosowania zrębów zupełnych, a także ustanowienie instytucjonalnego i społecznego nadzoru nad gospodarką leśną, poprzez egzekwowanie wymogu posiadania przez nadleśnictwa zatwierdzonych, możliwych do zaskarżenia w sądzie Planów Urządzenia Lasu.

Fundacja na rzecz Ziemi

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *