LEGIONOWO. Czy można naprawić legionowską oświatę?

2019-12-30 6:25:46

Komisja oświaty, kultury i sportu w listopadzie br. rozpisała 9 najważniejszych problemów w legionowskiej oświacie

Prezydent zdecydował, które z wymiennych problemów mogą zostać naprawione przez samorząd, a których naprawa nie leży w jego kompetencjach

Poniżej przedstawiamy postulaty, o których mowa:
1. Zmniejszenie zakresu komunikacji prowadzonej przez szkoły i nauczycieli, która wykracza poza zakres obowiązujących organy prowadzące przepisów.
2. Dostosowanie liczebności klas do możliwości zapewnienia uczniom właściwego poziomu nauczania i właściwego kontaktu nauczyciela a uczniem:
a. rozważenie możliwości podziału na grupy podczas zajęć z fizyki, chemii, wychowania fizycznego i języków obcych;
b. stworzenia odpowiednich warunków pracy do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego oraz możliwości właściwej pracy i wsparcia nauczyciela w rozwijaniu talentów i pasji wśród uczniów.
3. Zapewnienie odpowiedniej liczby nauczycieli wspomagających ze względu na wzrost liczby orzeczeń i opinii z uwzględnieniem warunków ich pracy i ich wynagradzania.
4. Doposażenie placówek w pomoce naukowe, nowszy sprzęt komputerowy, umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu i korzystania z drukarek i kserokopiarek.
5. Uproszczenie procedur i zasad organizacji i finansowania zajęć pozalekcyjnych, w tym zmniejszenie ilości wymaganej dokumentacji.
6. Właściwe wynagrodzenie nauczycieli, analiza wysokości dodatków motywacyjnych w porównaniu z sąsiednimi gminami, wprowadzenie przejrzystych zasad przydziału dodatków motywacyjnych przez dyrektorów, rozważenie możliwości wypłat dodatkowego wynagrodzenia za zajęcia wykraczające poza ustawowy wymiar czasu pracy nauczycieli np. za ich udział w wycieczkach szkolnych
7. Analiza możliwości zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkolnej wraz z uszczegółowieniem ich obowiązków oraz zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia za ich pracę wykraczającą poza ustawowy wymiar czasu.
8. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolach poprzez rozbudowę monitoringu, opracowanie czytelnych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, czy też postępowania z uczniem wymagającym fachowej opieki medycznej.
9. Ograniczenie roli KZB do sprawowania nadzoru technicznego i przeprowadzania niezbędnych remontów. Przekazanie zarządu nad szkolną infrastrukturą sportową dyrektorom poszczególnych placówek.

Zdaniem prezydenta do kompetencji Rady Miasta Legionowo i Prezydenta miasta należą zagadnienia opisane w punkcie 4 oraz 9. W punkcie 6 samorząd ma kompetencje tylko w zakresie analizy wysokości dodatków motywacyjnych w porównaniu z sąsiednimi gminami. Podobnie w punkcie 7 lokalnie, zdaniem prezydenta, będzie można zająć się problemem tylko w zakresie zapewnienia odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Ze względu na ogólne sformowania zagadnień opisanych w punktach 1, 2b i 5, zdaniem prezydenta, brak jest możliwości jednoznacznego określenia czy leżą one w kompetencjach ww. organów. Prezydent odnosząc się do pozostałych zagadnień wymienionych w piśmie stwierdził, że kompetencje w zakresie ich realizacji są określone w stosownych ustawach i rozporządzeniach. Najprawdopodobniej rozwiązywaniem problemów radni zajmą się po nowym roku.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *