Facebook


LEGIONOWO. Jakie władze, taka informacja…

2017-10-07 5:45:43

Prezydentowi miasta Legionowo wystarczyło 1,5 strony na opis całego majątku jaki posiada Gmina Miejska Legionowo

Dariusz Petryka

Wójtowie, Prezydenci i Burmistrzowie gmin mają obowiązek sporządzać tzw. informację o stanie mienia komunalnego gminy. Informacja ta dotyczy stanu mienia gminy na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu w przeciwieństwie do innych włodarzy gmin w powiecie wystarczyło na to 1,5 kartki.

Obowiązek informacyjny

Włodarze gmin zobowiązani są do sporządzenia informacji o stanie mienie komunalnego na podstawie obowiązujących przepisów. W poszczególnych gminach zawartość raportów wyglądała następująco:
Wieliszew – 82 strony,
Jabłonna – 5 stron,
Serock – 7 stron,
Warszawa – 102 strony.
Legionowo – 1,5 strony.
Taka taka uboga informacja zawarta na świstku kartki w jakimś stopniu pokazuje jaki szacunek mają władze Legionowa do mieszkańców. A może Legionowo nie ma czego opisywać, bo spory majątek wniesiono do KZB Legionowo Sp. z o.o. ?

Co taki dokument powinien zawierać?

Dokument powinien zawierać przykładowo punkt „Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego”. Dokument Prezydenta Legionowa nie zawiera takiego punktu. W tym punkcie w szczególności mogłyby się znaleźć informacje:
– o problemach finansowych banku, w którym Legionowo posiada rachunek podstawowy, bowiem sam prezydent pisał w tej sprawie pisma do KNF, a następnie zdecydował o założeniu rachunków pomocniczych w innym banku,
– o zobowiązaniach zabezpieczonych na majątku gminy z podaniem rodzaju zabezpieczenia, terminów etc.,
– analizy wrażliwości na zmianę stóp procentowych w związku z posiadanymi zobowiązaniami o charakterze kredytowym (jakie skutki wywoła zmiana stóp procentowych o -/+1 punkt procentowy).
Kluczowym elementem dokumentu powinny być dane o prawach własności przysługujących gminie. Niestety można poznać jedynie zbiorczą informację ile hektarów nieruchomości posiada gmina, z dokumentu nie dowiemy się o:
– o innych aktywach, w stosunku do których Gminie Legionowo przysługuje tytuł własności np. budynki, lokale, środki transportu, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia techniczne i inne środki trwałe, aktywa obrotowe (np. materiały, zapasy),
– o wartości rynkowej i ewidencyjnej tych aktywów,
– o szczegółowych informacji o gruntach np. wykaz działek z podaniem KW, czy są obciążone i w jaki sposób lub czy są objęte umową najmu lub podobną oraz na rzecz kogo, czy mienie jest położone na terenie Gminy Legionowo czy nie (a jeśli nie to gdzie).

Do czego jest potrzebny ten dokument?

Z dokumentem tym mogą się zapoznać obywatele i mieć wiedzę szczegółową na temat mienia gminy, to dokument ten jest też istotny w procesie udzielania absolutorium prezydentowi:
a) najpierw rozpatruje ten dokument Komisja Rewizyjna i wyraża opinię o absolutorium dla prezydenta,
b) następnie Rada Miasta zapoznaje się z tym dokumentem i dopiero wtedy może podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
Niestety w protokołach z posiedzeń tych gremiów nie ma śladu na temat dyskusji nad tym dokumentem. Nie zadawali też żadnych pytań o zawartości merytorycznej tego dokumentu. Niestety radni przeszli obojętnie też wobec wad tego dokumentu – zwłaszcza tych widocznych gołym okiem braków formalnych tego dokumentu.

Czy absolutorium
jest ważne?

Mimo braków tego dokumentu radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. W związku z tym istnieje wątpliwość czy uchwała w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi jest w pełni zgodna z prawem. Czekamy na odpowiedź właściwych organów na temat skutków udzielenia absolutorium w przypadku, gdy przedłożone przez prezydenta dokumenty są wadliwe i niepełne.

Dariusz Petryka

Komentarze

1 komentarz

  1. Wku****ny odpowiedz

    Banda tłumoków, a nie radni. Ślepe maszynki do podnoszenia rąk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *