LEGIONOWO. Petycja ws. powołania Rady Oświatowej

2021-05-13 6:45:26

 

Radny Dariusz Petryka wystąpił do Biura Rady Miasta z petycją o powołanie przy Radzie Miasta – Rady Oświatowej


Zdaniem radnego, powołana do działania Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jest niewystarczająca ze względu na ogromną pojemność tematyczną. Przez co tematyka oświaty nie jest podejmowana tak często i szczegółowo jak mogłaby to robić Rada Oświatowa.
Radny w swojej petycji zauważa plusy powołania odrębnej Rady, która w swoich zadaniach miałaby m.in: 1) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania; 2) opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę; 3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek; 4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty; 5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty. Ponadto, zdaniem radnego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach statutu Gminy Legionowo poszerzyć kompetencje tego organu np. poprzez przyznanie kompetencje uchwałodawczych, wnoszenia poprawek do projektów uchwał, zgłaszania tematów na sesje czy posiedzenia komisji rady gminy, zabieranie głosu podczas sesji i posiedzeń komisji rady gminy.
Stosownie do art. 79 ustawy Prawo oświatowe, na który to akt powołuje się radny Petryka – Rada Miasta jest zobowiązana przedstawić radzie oświatowej projekty aktów dotyczących powierzonych spraw.
Powołanie Rady Oświatowej byłoby kolejnym krokiem w poszerzaniu demokracji w legionowskim samorządzie terytorialnym oraz przyczyni się do tego, że głos interesariuszy oświaty będzie bardziej słyszalny. Ważne jest, aby w Radzie Oświatowej byli reprezentowani przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk: organizacji młodzieżowych, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy też innych instytucji: policji, sądu czy poradni psychologicznych.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *