LEGIONOWO. Uprościli procedury

2019-04-06 2:22:44

Na lutowej sesji Rada Miejska w Legionowie podjęła uchwałę w sprawie procedury związanej z realizacją inicjatyw lokalnych. Procedura została uproszczona i dostosowana do obowiązującego prawa, co w poprzednio obowiązujących przepisach gminnych nie było respektowane


Radzie Miasta dostosowanie regulacji związanych z realizacją inicjatyw lokalnych zajęło prawie pól roku od otrzymania wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Tym samym przepadło kilka edycji naboru wniosków na realizację inicjatyw.
Inicjatywa lokalna
Inicjatywa lokalna, jest formą współpracy gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej w celu realizacji przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców. Wszczęcie procedury następuje na wniosek mieszkańca lub organizacji pozarządowej. W ramach inicjatyw można wnioskować m.in. o : budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury, działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, upowszechniania kultury narodowej.
Zasady wyboru
Wniosek podlega ocenie punktowej przez Zespół ds. inicjatyw lokalnych i przekazywany jest celem podjęcia ostatecznej decyzji Prezydentowi Miasta. Wkład gminy nie może przekraczać 85% oszacowanej wartości inicjatywy, resztę stanowi wkład inicjatora tj. gotówka, praca własna lub świadczenie rzeczowe. Gdy inicjatywa planowana jest na gruncie prywatnym na inicjatorze ciąży obowiązek zapewnienia udostepnienia terenu pod realizowaną inicjatywę gminie. W latach 2015 – I połowa 2018 wydano na inicjatywy lokalne 1 150,9 tys. zł, co stanowił od 0,10 do 0,24% wydatków miasta. We wskazanym tu okresie wykonano 40 inicjatyw, 5 było w realizacji a 5 nie zrealizowano.
Co uproszczono
Do najważniejszych uproszczeń , które dodajmy, dostosowały procedurę do obowiązującego prawa możemy zaliczyć:
Opracowanie wspólnie przez Urząd z wnioskodawcą dokumentów niezbędnych do realizacji inicjatywy. Dotychczas obowiązek sporządzenia i dostarczenia specjalistycznego projektu technicznego oraz kosztorysu zadania spoczywał na wnioskodawcy, teraz ww. projekt i kosztorys będzie sporządzał Urząd Miasta. Był to dotychczas główny element eliminacyjny dla osoby lub organizacji chcącej złożyć wniosek o realizacje inicjatywy lokalnej (koszty projektów i kosztorysów, brak specjalistycznej wiedzy). Nie trzeba będzie również mieć poparcia co najmniej 50 mieszkańców do realizacji inicjatywy.

Komentarz redakcji

Należy mieć nadzieję, że także zwykli mieszkańcy będą mogli ubiegać się o realizację tak potrzebnych w Legionowie projektów i zamierzeń w ramach inicjatywy lokalnej. Może skończą się bitwy radnych, o to kto był „ojcem, a nawet matką” boiska zbudowanego w ramach inicjatywy lokalnej jak miało to miejsce na Os. Sobieskiego, gdzie w szranki o pierwszeństwo stanęły radne Zaklika i Ulkie. Może SML-W nie będzie robiło projektów technicznych udostępnianych do inicjatyw nie zwykłym a „konkretnym”, zaprzyjaźnionym z władzami, mieszkańcom. I oby nie trzeba było następnej kontroli NIK żeby prezydent Smogorzewski zrozumiał, że inicjatywy lokalne jednak trzeba robić inaczej tj. z poszanowaniem obowiązującego prawa, z czym dotychczas było na bakier.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *