LEGIONOWSKI. Jak działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie?

2020-04-06 11:04:02

 

Starostwo Powiatowe w Legionowie podało informację dot. działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w trakcie ogłoszonego stanu epidemii

Ogłoszony na terenie kraju stan epidemii spowodował znaczne ograniczenia w sposobach działania wielu jednostek użyteczności publicznej. Także w poradni wprowadzono zmiany w zakresie zasad funkcjonowania placówki, których celem jest przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno klientów, jak i pracowników.
Charakter epidemii wskazuje, że unikanie bezpośrednich kontaktów między ludźmi, ich całkowite zawieszenie lub zredukowanie do niezbędnego minimum, jest najbardziej zalecanym zachowaniem profilaktycznym zapobiegającym zakażeniom.
Mając powyższe na uwadze, w działalności poradni wprowadzono zmiany obejmujące sposoby korzystania z pomocy psychologicznej, zasięgania porad oraz konsultacji pedagogicznych i logopedycznych. Także znacznie zmodyfikowano procedury dotyczące postępowania w sprawach orzeczeniowych oraz w sposobach pozyskiwania opinii poradni.

OPINIE I ORZECZENIA

Składanie wniosków: Wszystkie stosowane w poradni druki wniosków o wydanie opinii lub o wydanie orzeczenia, a także wnioski o przesłanie dokumentacji do innej poradni są do pobrania na stronie http://www.ppplegionowo.pl. Wypełniony wniosek o wydanie opinii lub o wydanie orzeczenia można:

• przesyłać do poradni pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 69

• przesłać do poradni e-mailem na adres: poradnia@ppplegionowo.pl

• złożyć w poradni osobiście – z możliwością wypełnienia ich na miejscu – w tym celu w siedzibie poradni wydzielono pomieszczenie z osobnym wejściem (na tyłach budynku).

W pomieszczeniu, o którym mowa, dostępne są potrzebne druki oraz zapewnione warunki do wypełnienia i złożenia wniosku.
Od dnia 30 marca 2020 r. składanie w poradni wniosków, pism i innych dokumentów będzie możliwe każdego dnia w godzinach do 9.00 do 15.00.

Złożone wnioski zostaną przez pracownika poradni zarejestrowane i przekazane do niezwłocznego rozpatrzenia. O przebiegu postępowania w każdej zgłoszonej sprawie wnioskodawcy będą informowani pismem przesłanym drogą mailową (adres e-mailowy na wniosku!) lub pocztą.
Zwykle podstawą wydawanych opinii oraz orzeczeń są wyniki przeprowadzonego aktualnie postępowania diagnostycznego. Ponieważ w zaistniałych okolicznościach wykonywanie badań jest zawieszone, podstawą wydawanych opinii i orzeczeń będzie zgromadzona w poradni dokumentacja dziecka z wynikami wcześniej przeprowadzanych badań diagnostycznych.
Jeżeli złożony wniosek dotyczy dziecka, które nie ma w poradni dokumentacji, poradnia nie ma żadnych podstaw do wydania wnioskowanego dokumentu. W takim przypadku wnioskodawcy będą pisemnie informowani o możliwościach załatwienia zgłoszonej sprawy.
Jeżeli dziecko było wcześniej pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której jest jego dokumentacja, wówczas należy złożyć wniosek o przekazanie teczki indywidualnej (w tutejszej poradni). Wpłynięcie dokumentacji pozwoli poradni na rozpatrzenie aktualnie złożonego wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia.
Jeśli dziecko z rozpoznaną niepełnosprawnością było w szkole objęte kształceniem specjalnym na podstawie wcześniej wydanego orzeczenia, którego ważność się kończy, intencją zespołu orzekającego przy rozpatrywaniu wniosku będzie zapewnienie dziecku możliwości kontynuowania kształcenia specjalnego.
Regulacje prawne dotyczące działalności orzeczeniowej zapewniają wnioskodawcy możliwość udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego, który rozpatruje jego wniosek. Jednak w warunkach ograniczania kontaktowania się osób z powodu epidemii, nie jesteśmy w stanie zapewnić wnioskodawcom korzystania z tych uprawnień.
W związku z powyższym – na druku składanego wniosku należy, w postaci odręcznej notatki, wyrazić jednoznaczne stanowisko w tej sprawie:

• potwierdzające zamiar uczestniczenia w posiedzeniu zespołu orzekającego
lub

• wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy przez zespół orzekający bez Państwa udziału.

Odbieranie dokumentów: Odbiór opinii i orzeczeń, możliwy w poradni każdego dnia w godzinach 10.00 – 14.00, w oddzielnym pomieszczeniu z wejściem na tyłach budynku, (wcześniej prosimy telefonicznie upewnić się, że dokument jest przygotowany do odbioru).

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Nadzwyczajne okoliczności sprawiły, że poradnia znacznie zmodyfikowała ofertę specjalistycznej pomocy, wsparcia oraz porad udzielanych przez psychologów, pedagogów i logopedów. Z powyższych usług można korzystać za pośrednictwem telefonu, e-maila lub Skype’a. Poniżej zadeklarowane oferty specjalistów poradni.

Pomoc pedagogiczna:

• Beata Maculewicz
– konsultacje pedagogiczne na Skype (Beata Maculewicz)
– poniedziałek godz. 10.00 – 13.00
– wtorek godz. 9.00 – 11.00
– środa godz. 13.00 – 15.00
– czwartek godz. 15.00 – 17.00
– piątek godz. 13.00 – 15.00

• Aleksandra Stańska
– konsultacje pedagogiczne na Skype (pedagog Aleksandra PPP)
– wtorek, środa, czwartek – godz. 10.00 – 14.00
– porady pedagogiczne e-mailowe (PedagogAleksandraPPP@gmail.com)
– poniedziałek, piątek godz. 14.00 – 18.00

• Grażyna Łącka
– konsultacje pedagogiczne e-mailowe (grazynalacka1@gmail.com)
– wtorek, środa, czwartek godz. 10.00 – 14.00

E-mailowy dyżur logopedyczny:

• Anna Borzym
– (ania.borzym@gmail.com) – wtorek, czwartek godz. 9.00 – 12.00

• Agata Gruczek
– (agatalog@interia.pl) – poniedziałek, środa godz. 9.00 – 12.00

Psycholodzy poradni udzielać będą profesjonalnych konsultacji, wsparcia i pomocy w wymiarze dostosowanym do zgłaszanych potrzeb:

• Agata Brzezińska
– pomoc psychologiczna w formie telefonicznej (507064403)
– oraz sesje na Skype w terminie ustalonym telefonicznie

• Halina Wróblewska
– doraźna pomoc psychologiczna, kontakt mailowy (hahaw@op.pl)
– bez ograniczeń czasowych

• Anna Suchecka
– psychologiczna pomoc i udzielanie wsparcia przez Skype’a (anna.suchecka61)
– bez ograniczeń czasowych

• Izabella Krawczyk
– doraźna pomoc psychologiczna, porady, korespondencja na FB

• Teresa Baster-Stefańska
– dyżur psychologiczny na Skype (psychologTeresaPPP)

KONTAKT Z PORADNIĄ

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 przy telefonie poradni dyżurują pracownicy pedagogiczni gotowi udzielać informacji dotyczących bieżącej działalności placówki, sposobów załatwiania spraw oraz udzielający doraźnych porad dotyczących edukacji.

Grażyna Okarska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *