Facebook
LEGIONOWSKI. Odmowa pozwolenia na wysypisko

2018-04-10 8:03:44

W Jaskółowie położonym tylko 8 km od Serocka, miało powstać największe w Polsce wysypisko śmieci. Starosta Nowodworski odmówił udzielenia pozwolenia na budowę i nie zatwierdził projektu budowlanego. Nie jest to jednak jeszcze ostateczna decyzja

O finalnym etapie realizacji tego przedsięwzięcia dowiedział się jeden z mieszkańców gminy Nasielsk, który od razu podjął kroki aby je zablokować. Sprawą zaniepokojone są także władze powiatu Legionowskiego oraz władze Serocka. Jaskółowo znajduje się bowiem przy samej granicy powiatu legionowskiego i oddalone jest tylko 8 km od Serocka.

Nieprawidłowości w dokumentacji

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez inwestora dokumentami i nowym projektem  budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów we wsi Jaskółowo – etap I instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów, Starosta Nowodworski ponownie stwierdził nieprawidłowości w dokumentacji. Inwestora wezwano do uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Chodzi między innymi: Przedstawienie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i decyzjach uwarunkowań środowiskowych. Inwestor podał również zły wymiary hali, która ma znajdować się na terenie wysypiska.

Inne nazwy firm

Na podstawie przedstawionej kserokopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Starostwo ustaliło, że została ona wydana dla firmy Ove Arup -& Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział IV w Polsce natomiast we wniosku o pozwolenie na budowę jako inwestor została wskazana firma Capital Investment Auto Sp. z o. o. Inwestor określony we wniosku o pozwolenie na budowę powinien być zgodny z podmiotem na rzecz, którego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Błędne nazwy inwestycji

Ponadto nie ma zgodności nazwy planowanej inwestycji określonej we wniosku o pozwolenie na budowę i nazwą która znalazła się w projekcie budowlanym, z inwestycją określoną w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. We wniosku o pozwolenie na budowę i w projekcie budowlanym wskazano jako przedmiot inwestycji budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, natomiast w przedstawionych kserokopiach decyzji środowiskowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jako inwestycję wskazano budowę zakładu zagospodarowania odpadów.

Co dalej?

Inwestorowi od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starostwa Powiatu Nowodworskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia poprzedniej decyzji. Można jednak przypuszczać, że inwestor, który zakupił 50 hektarów gruntów z przeznaczeniem na wysypisko, łatwo nie zrezygnuje.

Komentarze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *