LEGIONOWSKI. Zarząd Powiatu z absolutorium

2021-07-02 6:12:13

Powiatowi radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i na dzisiejszej sesji udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 15 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciwko

Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ostateczny kształt zeszłorocznego budżetu Powiatu Legionowskiego, który ostatecznie zamknął się z lepszymi wynikami niż prognozowano. W 2020 roku dochody Powiatu wyniosły 128 556 321,37 zł, a wydatki 115 064 679,88 zł. To daje nadwyżkę w kwocie 13 491 641,49 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań publicznych, w tym głównie inwestycji w latach następnych.

Wśród największych inwestycji należy wymienić zakończenie modernizacji budynku legionowskiej przychodni „na górce”. W zeszłym roku wydano na ten cel 3 412 321,78 zł, a łączny koszt tego wieloletniego przedsięwzięcia to 8 485 762,85 zł. Na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock – od drogi powiatowej nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie – wydano w 2020 roku 3 808 090,20 zł, przy dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 456 233,87 zł. Na przebudowę przejść dla pieszych wydano 287 158,36 zł, a na budowę chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej w gminie Wieliszew w 2020 roku przeznaczono 131 527,10 zł.

Z przedstawionego sprawozdania wynika ponadto, że w zeszłym roku Powiat przeznaczył blisko 30,5 mln zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, ponad 9,7 mln zł na działania na rzecz pieczy zastępczej, ponad 9,5 mln zł wydano na transport i łączność, a ponad 9 mln na przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono ponad 6,8 mln złotych, a wydatki na ochronę zdrowia wyniosły blisko 6,6 mln zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu przez Zarząd, potwierdzając tym samym konsekwentne utrzymywanie kierunków rozwoju Powiatu Legionowskiego. W kolejnych latach nakłady na inwestycje drogowe oraz oświatę i zdrowie nadal będą wśród priorytetów Zarządu. Środki finansowe zasilą także sferę wsparcia osób najbardziej go potrzebujących, w tym poprzez działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *