NIEPORĘT. KS „Spójnia” musi się przenieść! Gmina wygrała proces

2021-09-01 8:44:54

Po długiej batalii, którą za pośrednictwem mediów przeciwko Gminie Nieporęt toczył Klub Sportowy „Spójnia” mamy wreszcie rozstrzygnięcie tej sprawy. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił się w lipcu tego roku. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd oddalił wszystkie zarzuty i tym samym potwierdził, że racja była po stronie Gminy Nieporęt


Przypomnijmy. Gmina Nieporęt na podstawie notarialnej umowy darowizny z dnia 28.09.2001 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Legionowskiego, a  Gminą, stała się właścicielem nieruchomości położonej w Nieporęcie, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego stanowiącej dz. nr 1084. Nieruchomość ta została darowana Gminie przez Skarb Państwa na cele wykonywania zadań publicznych Gminy w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.
Na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa znajdowały się 3 kluby, które na podstawie umowy dzierżawy zajmowały m.in. część działki 1084.
Klub Sportowy ,,Spójnia” przy pomocy wszelkich sposobów (programy TV, artykuły w prasie, pomówienia i nieprawdziwe fakty) próbował wymusić na Gminie Nieporęt udostępnienie nieruchomości do własnych potrzeb, w miejscu gdzie Gmina chciała realizować przyjętą koncepcję rozwoju kompleksu.
Poprzez manipulacje faktami i informacjami klub próbował wymusić na Wojewodzie Mazowieckim odebranie Gminie Nieporęt tejże nieruchomości. W wyniku tych działań ówczesny Wojewoda Mazowiecki w kwietniu 2018 r. złożył oświadczenie o odwołaniu Gminie darowizny – prawa własności działki nr 1084 z uwagi na dążenia władz Gminy Nieporęt do wykorzystania nieruchomości niezgodnie z celem darowizny.
W imieniu Gminy Nieporęt Wójt odmówił złożenia oświadczenia woli o zwrocie darowizny.
24 września 2018 r. Skarb Państwa wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie o zobowiązanie Gminy Nieporęt do zwrotu dz. nr 1084 o pow. 1,6370 ha, położonej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa, która stanowi jego nierozerwalną część. W ten sposób dążono do pozbawienia Gminy dostępu do Jeziora Zegrzyńskiego.
W sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt, Sąd Okręgowy w Warszawie po dokładnym zbadaniu dokumentów i przesłuchaniu świadków wydał w dniu 11 maja 2021 roku wyrok, który uprawomocnił się z dniem 20 lipca 2021 r., który oddalił powództwo Skarbu Państwa.
Sąd uznał Skarb Państwa za stronę przegrywającą proces i zasądził od niego koszty procesu.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że wszystkie zarzuty podniesione w imieniu Gminy Nieporęt okazały się słuszne.
Po wygranym przez Gminę Nieporęt procesie obecny Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zorganizował spotkanie z Wójtem Gminy Nieporęt Sławomirem Maciejem Mazurem żeby omówić sposób korzystania przez Klub Sportowy „Spójnia” z nieruchomości na terenie kompleksu. Ustalono wówczas, że klub przeniesie się na nowe miejsce wskazane przez Gminę Nieporęt.
20 lipca 2021 r. na spotkaniu z przedstawicielami Klubu Sportowego ,,Spójnia” w żeglarskiej atmosferze uzgodnioną nową lokalizację i warunki korzystania. Rada Gminy Nieporęt Uchwałą nr XLIII/89/2021 z 9 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Klubem Sportowym „Spójnia” na okres 10 lat.

Dobra Strona Nieporętu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *