Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo

2021-01-20 1:44:25

 

 

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) niniejszym odwołuję się od decyzji nr 145/20 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 grudnia 2020 r., znak Rś.6220.6.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu przeładunku i magazynowania odpadów na działkach  o numerach ewidencyjnych 3/13 i 3/18 w obrębie 70 pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Partyzantów w Legionowie

1. W treści decyzji została określona wyłącznie maksymalna całkowita ilość zbieranych odpadów w skali roku. Natomiast brakuje informacji o maksymalnej masie odpadów, które będą mogły być magazynowane w tym samym czasie na terenie przedsięwzięcia, co jest punktem wyjścia do weryfikacji pojemności miejsca magazynowania odpadów, a co za tym idzie jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiska. Zdaniem strony przedmiotowa informacja jest niezwykle ważna i uderza w istotę decyzji środowiskowej, którą stanowi określenie uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Bieżący zapis nie pozwala w sposób rzetelny ich sformułować oraz jednoznacznie stwierdzić czy zostaną spełnione wszelkie wymogi prawne pod kątem ochrony środowiska, w tym np. art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), z którego wynika, że maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

2. Zdaniem strony środki zapobiegawcze przed emisją odorów nie zostały określone w sposób wystarczający. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą magazynowane odpady, które szybko zagniwają: 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne), 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne). Przedmiotowe odpady będą magazynowane na zewnątrz w boksach, a nie np. w zamykanej hali. Zdaniem organu magazynowanie odpadów będzie się odbywało w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi. Niemniej jednak w treści decyzji jako jedną z metod magazynowania ww. odpadów dopuszcza się gromadzenie ich luzem w boksie na odpady. Należy zaznaczyć, że procesy zagniwania odpadów rozpoczynają się często jeszcze u wytwórcy, stąd też deklaracja wskazująca, że czas magazynowania (jak można zrozumieć z treści zapisu decyzji – wyłącznie niesegregowanych odpadów komunalnych) nie przekroczy 24 h, zdaniem strony nie stanowi zabezpieczenia przed emisją odorów z terenu planowanego przedsięwzięcia.

3. W treści uzasadnienia zawarto następującą informację: „W przypadku braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej ścieki będą odprowadzane do dwóch zbiorników bezodpływowych. Ścieki następnie będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom”. Przedmiotowy zapis nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakie będzie dalsze postępowanie ze ściekami pochodzącymi z dróg, placów i parkingów oraz ściekami przemysłowymi z placu magazynowania odpadów. Jego formuła pozostawia sporą dowolność w postępowaniu ze ściekami, i stanowi rażące zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi z uwagi na możliwość zagospodarowania ich w sposób niezgodny z przepisami prawa. Jedynie w odniesieniu do ścieków bytowych zastosowano doprecyzowanie wskazujące, że będą one przekazywane do oczyszczalni ścieków.

4. W treści decyzji nie zostało określone maksymalne natężenie ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężarowych (dowożących i odbierających odpady), które w przypadku tego rodzaju działalności będą stanowiły dużą uciążliwość zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi, z uwagi na emisję zanieczyszczeń powietrza oraz generowany hałas. Jak wynika z treści decyzji analizy przedstawione w treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na dotrzymanie, określonych przepisami prawa wartości dopuszczalnych zarówno pod kątem emisji do powietrza, jak i emisji hałasu. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju analizy oparte są o konkretnie sprecyzowane natężenie ruchu poszczególnych grup pojazdów. Po zrealizowaniu inwestycji, przy braku konkretnych zapisów w treści przedmiotowej decyzji, oraz mając na względzie, że pojazdy będące źródłem emisji niezorganizowanej nie podlegają obowiązkowi uzyskania chociażby pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, weryfikacja przełożenia faktycznego natężenia ruchu pojazdów na poziom oddziaływania na środowisko nie będzie możliwa i pozostawi Inwestorowi swobodę działania, która w praktyce bywa często wykorzystywana.

5. Zwraca się uwagę, że odpady o kodzie 20 03 01 muszą być przekazywane bezpośrednio do instalacji komunalnych, nie mogą być magazynowane u „pośrednika”. W myśl zapisów ustawy o odpadach zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z wyjątkiem stacji przeładunkowej prowadzonej przez: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego instalację komunalną, lub prowadzącego instalację do przetwarzania bioodpadów. Z treści decyzji nie wynika jakoby spełnienie tego warunku zostało przez organ zweryfikowane.

6. Z treści decyzji wynika, że Prezydent Miasta Legionowo zwrócił się pismem z dnia 21.10.2020 r. m.in. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia. Jednocześnie ww. organ zajął stanowisko w sprawie postanowieniem z dnia 30.10.2020 r. Z uwagi na niezwykle krótki czas jaki upłynął od momentu otrzymania wniosku Prezydenta Miasta Legionowo poddaje się w wątpliwość rzetelność oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a co za tym idzie również opinii wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

7. Treść uzasadnienia do decyzji pozostawia wątpliwość co do faktycznego i rzetelnego przeanalizowania przez organy biorące udział w postępowaniu kwestii powiązania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, w tym w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych. W treści decyzji wskazano, że w sąsiedztwie działek, na których planowana jest realizacja rozpatrywanego przedsięwzięcia znajduje się 11 przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie w uzasadnieniu organ ograniczył się wyłącznie do następującego stwierdzenia „Z przedstawionej dokumentacji wynika, że planowany zakład zastąpi wcześniej prowadzoną działalność na tym terenie i nie wystąpi istotna możliwość kumulacji oddziaływań na środowisko”. Przedmiotowy zapis wskazuje, że niezwykle istotny aspekt oceny, jakim jest możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych został potraktowany przez organ bardzo pobieżnie. Przytoczona treść sugeruje, że organ w pełni oparł się na zapisach przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji. Brak jest natomiast jakiejkolwiek informacji o dokonanej weryfikacji i analizie we własnym zakresie, co poddaje w wątpliwość czy miała ona miejsce. W żaden sposób nie odniesiono się do tego czy i które z wyszczególnionych 11 przedsięwzięć były rozpatrywane na etapie oceny materiału dowodowego. Jednocześnie użyte w treści sformułowanie „nie wystąpi istotna możliwość kumulacji oddziaływań ” jest ogólnikiem i oceną subiektywną. Kumulacja oddziaływań nie występuje albo występuje, a w takim przypadku ocenić należy czy są zachowane wszelkie normy określone przepisami prawa. Z treści decyzji jasno to nie wynika.

8. Zgodnie z treścią uzasadnienia obszar miasta Legionowa, w granicach którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia, mieści się w obrębie JCWP, których stan określa się jako zły. W związku z powyższym zasadne wydaje się być zweryfikowanie, w ramach oceny oddziaływania na środowisko, czy planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zdaniem strony doszło do naruszenia art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż w postępowaniu w sprawie wydania tejże decyzji nie zostały podjęte wszelkie niezbędne działania konieczne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej. Zasada ta nakazuje zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego w sposób pozwalający na ustalenie stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością,

Jednocześnie, zwraca się uwagę na zapis §7 ust. 3 pkt 4 Uchwały NR XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy – północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu – wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa – oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu – oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo wskazujący na dopuszczenie, na terenie będącym przedmiotem decyzji, lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem, że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których odstąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Mając na względzie, że zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz mając na względzie, że stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym przypadku jest kwestią kluczową, ocena materiału dowodowego powinna zostać przeprowadzona w sposób rzetelny i wnikliwy, a weryfikacja możliwości spełnienia przez wnioskodawcę wszelkich środowiskowych norm prawnych w sposób kompleksowy, co zdaniem strony nie zostało spełnione.

Mając na względzie powyższe wnoszę o uchylenie będącej przedmiotem odwołania decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Dariusz Petryka
radny Rady Miasta Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *