Facebook


POWIAT. Ubiegamy się o środki zewnętrzne

2016-02-10 6:45:44

Od listopada 2015 roku Powiat Legionowski złożył już 5 wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Jeśli wszystko się powiedzie, to budżet starostwa wzbogaci się o 4,6 mln zł


Programy UE i środki, jakie samorządy mogą z nich pozyskać, są znaczącym zastrzykiem finansowym dla lokalnych budżetów. W ostatnich latach Powiat Legionowski z powodzeniem aplikował o pieniądze zewnętrzne, co pozwoliło na jego dynamiczny rozwój. Poniżej przedstawiamy, o jakie kwoty starostwo wnioskuje i co uda się zrobić dla mieszkańców w przypadku otrzymania dofinansowań. Trzy ze złożonych wniosków dotyczą rozwoju placówek edukacyjnych, jeden – rozwoju elektronicznej administracji i kolejny – zintegrowanego systemu ostrzegania.

Po pierwsze edukacja

Pierwszy z projektów nosi tytuł „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie.” Wnioskowana kwota to 408 000.00 zł. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3–8 lat, zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego, poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej.

Drugi projekt o nazwie “Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”, miałby otrzymać dofinansowanie w kwocie 723 442.05 zł. Głównym celem projektu jest wspomaganie pracy 47 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach, stażach, a także rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 132 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 6–24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, wycieczek edukacyjnych i zawodoznawczych oraz spotkań z przedstawicielami zawodów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów a także wspomagania rozwoju poprzez prowadzenia terapii w sposób ciągły, również po zakończeniu realizacji projektu. W projekcie uwzględniono potrzeby uczniów niemówiących tj. zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Przeciwdziałanie bezrobociu i przyjazna administracja

Na kolejny projekt o nazwie „Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” starostwo wnioskuje o kwotę 583 625.00 zł. Głównym jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów w kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk. Uczniowie dodatkowo będą mieli możliwość odbyć staże u lokalnych bądź regionalnych przedsiębiorców. Dzięki doposażeniu Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poprawią się również warunki kształcenia zawodowego, odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Istotne jest również budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej, jako odpowiedzi na nowe uwarunkowania na rynku pracy.

„E-standard 2.0 – Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Legionowskim”, to projekt, którego dofinansowanie wyniosłoby 2 454 895.98 zł. Zadaniem Projektu jest poprawa jakości świadczonych przez wszystkie placówki Powiatu Legionowskiego usług, zapewnienie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz podniesienie efektywności zarządzania powiatowym systemem informatycznym i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju pod kierownictwem systemu zarządzanego przez Powiat oraz wzrost stosowania technologii informatycznych przez społeczeństwo dzięki wdrożeniu aplikacji i usług webowych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Ostatni z projektów to „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”. Wniosek opiewa na dofinansowanie w kwocie 504 400 zł. Projekt zakłada montaż na terenie Powiatu Legionowskiego 31 nowych punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z pulpitem sterującym dla każdej z nich. Będzie to system umożliwiający reagowanie na pełne spektrum zagrożeń, połączony z centralą powiatową, centralą wojewódzką oraz systemami będącymi już w gminach. Celem projektu jest w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami pogody, natomiast w czasie wojny – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Jeśli wnioski starostwa pomyślnie przejdą procedury konkursowe, budżet powiatu może zyskać na powyższe zadania 4 674 363,03 zł.

Źródło: Powiat Legionowski

Fot. commons.wikimedia.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *