PRAWO. Kiedy trzeba zapłacić opłatę adiacencką? Problemy z nieruchomościami

2022-06-12 9:53:15

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli na skutek pewnych zdarzeń wzrosła wartość jego nieruchomości


Opłata ta może być pobierana w 3 przypadkach:

● gdy wartość nieruchomości wzrosła na skutek podziału dokonanego na wniosek właściciela,
● gdy wartość nieruchomości wzrosła w wyniku scalenia i następnie podziału nieruchomości,
● gdy wartość nieruchomości wzrosła wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Kiedy jest naliczana?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką gdy:
● wartość nieruchomości wzrosła na skutek podziału dokonanego na wniosek właściciela,
● wartość nieruchomości wzrosła w wyniku scalenia i następnie podziału nieruchomości,
● wartość nieruchomości wzrosła wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Decyzja taka musi być jednak wydana na podstawie uchwały rady gminy lub rady miasta, w której będzie ustalona stawka procentowa tej opłaty. Maksymalne stawki opłat ustalone zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Opłata z tytułu podziału

Według art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła na skutek podziału dokonanego na wniosek jej właściciela lub jej użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję o nałożeniu opłaty adiacenckiej. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Opłata z tytułu powstania infrastruktury

Zgodnie z art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami, każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, wójt, burmistrz bądź też prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Opłata z tytułu scalenia

Według art. 107 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych
Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w drodze decyzji, zgodnie z ugodą lub uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości.

Wykazanie wzrostu wartości

Wystąpienie wzrostu wartości nieruchomości, na skutek wyżej wskazanych zdarzeń, gmina musi wykazać za pomocą operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca porównuje wycenianą nieruchomość z innymi podobnymi nieruchomościami, które były w ostatnim czasie przedmiotem transakcji rynkowych. W ten sposób rzeczoznawca jest w stanie określić, ile potencjalnie mógłby zyskać właściciel, gdyby sprzedał działkę powstałą po podziale albo taką, która uzyskała możliwość podłączenia do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

Maciej Lerman
tel. 666 390 939

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *