Facebook


SEROCK. Umorzenie postępowania w sprawie kompostowni

2017-07-05 4:22:18

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku ze złożonym w dniu 30 czerwca br. pismem Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, w sprawie wycofania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji – o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji kompostowni na działce o nr ew. 100/2 obr. Dębe,  Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydał w dniu dzisiejszym decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego ww. sprawie.


Niniejsza decyzja zostanie doręczona stronom postępowania zgodnie z zapisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ref. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *