WIELISZEW. Oświadczenie RSJ HOUSE odnośnie budowy “wieżowca” w Wieliszewie

2020-10-01 4:46:29

Zarząd spółki RSJ House przedstawia oficjalne stanowisko w związku z wypowiedziami Wójta Gminy Wieliszew – Pawła Kownackiego w mediach społecznościowych oraz artykułami zamieszczonymi w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, dotyczącymi budowy „wieżowca” w centrum Wieliszewa

RSJ House jest jednym z wiodących i szanowanych deweloperów na terenie powiatu legionowskiego. Spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji głównie w powiecie legionowskim. Na obszarze gminy Wieliszew, deweloper zrealizował kilkanaście inwestycji w postaci wybudowania osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i osób spoza gminy Wieliszew. RSJ House była wielokrotnie nagradzana w konkursach branżowych za profesjonalizm na rynku deweloperskim. W 2014 r. i 2015 r. spółka została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem – Medalem Polskiej Przedsiębiorczości. Nagroda ta jest przyznawana najlepszym firmom w Polsce, które stanowią filar polskiej gospodarki. Spółka w latach 2014 – 2019 zaprojektowała i zrealizowała na terenie Gminy Wieliszew następujące inwestycje: położyła nawierzchnię na ulicy Królewskiej i Książęcej, wykonała oświetlenie tych ulic, pobudowała trasy pieszo – rowerowe oraz uzbroiła te ulice w sieć wodociągową, kanalizacyjną i deszczową. Za wykonanie nawierzchni przedmiotowych ulic, oświetlenia i pobudowanie tras pieszo – rowerowych spółka poniosła koszt ponad 1.200.000,00 zł. Ponadto spółka w większej części pokryła koszty związane z realizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Spółka w dniu 20 lutego 2017 r. zawarła z Gminą Wieliszew umowę sponsoringu, zgodnie z którą w latach 2017 – 2019 finansowała drużynę sportową „Wieliszew Heron Team” oraz następujące wydarzenia: Ultramaraton Powstańca i Święto Gminy Wieliszew. Łącznie spółka przekazała na rzecz Gminy Wieliszew kwotę 53.443,00 zł. Spółka przekazała także na rzecz Urzędu Gminy Wieliszew telewizor o wartości 1.899,00 zł, na nagrodę w Loterii „Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew. Wygraj samochód”. Ponadto spółka bezinteresownie zrealizowała i sfinansowała budowę „okna życia” w Legionowie.

Liczne wypowiedzi Wójta Gminy Wieliszew, że deweloper buduje w centrum Wieliszewa „wieżowiec” są nieuprawnione i wprowadzają w błąd opinię publiczną w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Spółka nie buduje wieżowca w centrum Wieliszewa. Wprawdzie nie ma definicji legalnej pojęcia „wieżowca” ale na sklasyfikowanie budynku jako wieżowca wpływa w szczególności jego wysokość. Całkowicie nie zrozumiałym jest, że Wójt Gminy Wieliszew insynuuje w mediach, że spółka zamierza wybudować „wieżowiec”, podczas gdy realizowany ośmiokondygnacyjny budynek jest zaliczany do budynków średniowysokich w rozumieniu § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W ocenie zarządu spółki, Wójt Gminy Wieliszew zagrał na ludzkich obawach i strachu, obwieszczając wszędzie, gdzie jest to możliwe, że zagrożone zostanie bezpieczeństwo ludzi, ich zdrowie i życie. Niezrozumiałym dla spółki, są złożone przez Wójta Gminy Wieliszew zawiadomienia do Prokuratury i ABW o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niezgodne z prawem wykorzystanie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O przestępstwie nie może być mowy, albowiem spółka postąpiła zgodnie z przepisami ustawy. Takie zachowanie Wójta Gminy Wieliszew może być karalne, albowiem zgodnie z art. 238 k.k. kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

RSJ House wszystkie swoje inwestycje realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizowana inwestycja w gminie Wieliszew znajduje oparcie w treści art. 12 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowalnych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 nie stosuje przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej.

Wyżej wymieniona ustawa jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wiąże wszystkich adresatów prawa, tj. wszystkich znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również Wójta Gminy Wieliszew. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z ustępem 2 powołanego przepisu, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

RSJ House zawiadamiając o budowie budynku wielorodzinnego do Starostwa Powiatowego w Legionowie postąpiła zgodnie z wyżej powołaną ustawą z dnia 02 marca 2020 r., ustawą której projekt rozpatrzył Sejm, przyjął Senat i podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowicie niezrozumiałym jest dla zarządu spółki postępowanie Wójta Gminy Wieliszew, który złożył zawiadomienia do Prokuratury i ABW odnośnie realizowanej inwestycji oraz nakłanianie lokalnej społeczności do protestów przeciwko inwestycji, a także jego wypowiedzi, że spółka łamie prawo. Realizowana inwestycja ma związek z przeciwdziałaniem COVID – 19. RSJ House jako lokalny deweloper, który zrealizował kilkadziesiąt inwestycji na terenie powiatu legionowskiego, w tym na obszarze Gminy Wieliszew, chce zapewnić lokalnej społeczności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, lokale na pobyt ludzi poddanych izolacji na warunkach indywidualnie z nimi określonymi. Natomiast część lokali w realizowanym budynku ma zostać udostępniona na rzecz podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia i na warunkach indywidulanie z nimi ustalonymi. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Ministerstwa Zdrowia według stanu na dzień 30 września 2020 r. liczba zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) na terenie Polski od dnia 4 marca 2020 r. wynosiła 91 514, a liczba chorych wynosiła 19 306. Dla zarządu spółki niezrozumiałym jest stanowisko Wójta Gminy Wieliszew, który wyraża sprzeciw odnośnie inwestycji, która ma służyć lokalnej społeczności i przeciwdziałać COVID-19.

Tym bardziej niezrozumiałym jest zachęcanie mieszkańców do protestów przeciwko budowie budynku wielorodzinnego. RSJ House w przeszłości sponsorowała Gminę Wieliszew i przekazywała na jej rzecz środki pieniężne. Poniosła znaczne środki finansowe na budowę ulicy Królewskiej i Książęcej i związaną z nimi infrastrukturą. Wójt Gminy Wieliszew nie sprzeciwiał się takiej formie pomocy. Ponadto spółka zrealizowała i sfinansowała w Legionowie budowę „okna życia”. Takie okoliczności świadczą o bezinteresownej pomocy spółki na rzecz lokalnej społeczności. Zamiast współpracować ze spółką w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19 na rzecz lokalnej społeczności, Pan Paweł Kownacki podważa wizerunek spółki i jej dobre imię.

Zarząd spółki po rozmowach z architektami i urbanistami oraz wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy Wieliszew podjął decyzję o redukcji kondygnacji w realizowanej inwestycji do budynku o czterech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. Taki budynek zaliczany jest do kategorii budynków niskich, w rozumieniu § 8 pkt 1 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Stosowny wniosek w tym zakresie został złożony do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Deweloper jednocześnie wskazuje, że w odległości kilkuset metrów od kościoła znajduje się wybudowane przez niego osiedle budynków wielorodzinnych o czterech kondygnacjach naziemnych Royal I i Royal II. Budowa osiedla Royal I odbywała się w latach 2013 – 2018, natomiast Royal II w latach 2017 – 2020. W latach 2013 – 2019 spółka pobudowała ulicę Królewską i Książęcą oraz związaną z nimi infrastrukturę, w latach 2017 – 2019 spółka sponsorowała Gminę Wieliszew. Do wyżej wskazanych inwestycji oraz sponsorowania Gminy, Wójt nie miał żadnych zastrzeżeń. Ponadto w niedalekiej odległości od kościoła, szkoły i hali sportowej zostały wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” sp. z o. o. cztery budynki mieszkalne o czterech kondygnacjach. Wójt Gminy Wieliszew przy realizacji tej inwestycji nie poruszał kwestii dotyczących bezpieczeństwa, pomimo że jest ona usytuowana przy zbiegu ruchliwych ulic.

W związku z naruszeniem dóbr osobistych RSJ House przez Wójta Gminy Wieliszew – Pawła Kownackiego, zarząd spółki podjął decyzję o wystąpieniu przeciwko niemu na drogę postępowania sądowego.

Pozostajemy z poważaniem,

Komentarze

13 komentarzy

 1. KUPA SERDUCHA odpowiedz

  Mieszkańców coraz więcej a standard zarządzania gminą się nie zmienia. Może czas wybrać wójta z prawdziwego zdarzenia a nie miejscowego chłopka-roztropka?

  1. AA odpowiedz

   STARTUJ (POWODZENIA)

   1. KUPA SERDUCHA odpowiedz

    Szanse wygrania z urzędującym wójtem są bliskie zeru. Wystarczy, że zagłosują pracownicy instytucji podległych wraz z rodzinami. Ludzie boją się zmian i wybierają swojego.

 2. IGOR odpowiedz

  Jak powstanie wieżowiec, to dopiero wtedy WIEŚ WSTANIE Z KOLAN…. !!!

 3. Daro odpowiedz

  Mamy republikę bananową, ustawę która miała ułatwić budowę obiektów służących do walki z pandemią, budowę szpitali i izolatoriów w uproszczonym trybie wykorzystano do budowy….domów wielorodzinnych. Każda luka prawna, każdy niejasny zapis jest wykorzystany do tego aby zakombinować
  Najgorsze w tym wszystkim jest to że uważane jest to za normę i oczywistość

 4. czas honoru odpowiedz

  ustawa jest wazna kropka, Wojenka obu stron odsłoniła pare brudów, i dobrze ze strony powiadomiły ABW, i jak sie zainteresuje to moze sprawdzi czy aby darowizny na imprezy gdzie promował sie wójt czy zgodnie z prawem moga siegnąc i do starszych niewyjasnionych spraw np fabryki marmolady i osadza czy fakty sa tylko plotkami czy jednak realne niedopatrzenia, czekamy spokojnie

 5. Andrzej odpowiedz

  O co w ogóle chodzi. Chcieli budować tam dużo niższe budynki, ale pan Wójt im to zablokował. Weszła ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi i na jej podstawie można budowac wszystko i wszędzie. I deweloper to zgodnie z prawem wykorzystał.
  Teraz, to pan Wójt moze mieć pretensje głównie do siebie i trochę do Parlamentu oraz Prezydenta, że taką ustawe uchwalili 🙂

 6. Mietek odpowiedz

  Niestety spółka działa cały czas zgodnie z prawem, a wójt z Wieliszewa się miota. I faktycznie ktoś mu tam źle doradza, bo za pomawianie, naruszenie dóbr spółki i nieuzasadnione doniesienia do różnych organów może odpowiedzieć przed sądem..

 7. Radosław Rumian odpowiedz

  Bardzo rzeczowa i profesjonalna odpowiedź. Wójt jak zwykle opiera się na propagandzie, bo na tym się zna. Brak mu argumentów merytorycznych i profesjonalizmu wykazanego przez dewelopera. Czas skończyć z prywatnym folwarkiem Panie Wójcie.

 8. mieszkaniec odpowiedz

  “Spółka przekazała także na rzecz Urzędu Gminy Wieliszew telewizor o wartości 1.899,00 zł…..” – żenada…..
  Ulice robiliście bo by nikt nie kupił waszych mieszkań.
  Brawo dla Wójta !
  Nie radzę zadzierać z lokalną społecznością bo wasze inwestycje przestaną być dla was opłacalne…

 9. AA odpowiedz

  Nie masz racji 8 kondygnacji to za dużo 4 można zaakceptować. Z oświadczenia aż bije BEZCZELNOŚĆ prawników i hipokryzja, że tak wiele zrobili dla Wieliszewa. Deweloper kieruje się pazernością i chęcią zysku dlatego na tej działce chciał zarobić dwa razy więcej zasłaniając się Covidem. Mam nadzieję, że inwestorzy budujący pseudo izolatoria zostaną rozliczeni. W ustawie powinno być: izolatorium z elementów modułowych podlegających rozbiórce po ustaniu epidemii – wtedy byś się przekonał jak chętnie deweloperzy walczą z Covidem – 0 (ZERO) inwestycji.

 10. Popieram odpowiedz

  No i dobrze!
  Jak zwykle wójt nie próbuje się z nikim dogadywać po dobroci tylko pokazuje, że ma władzę.
  Znajomość prawa zerowa, nie wiem kto mu tam doradza ale loty nie najwyższe.
  Generalnie urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne w poważaniu, zero myślenia o retencji, melioracji, sieci dróg lokalnych i nagle się pan obudził bo mu budynek przesłoni widok z okna.
  Może jak przegra sprawę to wreszcie jakichś fachowców zatrudni, bo jak na razie to marność nad marnościami.

  1. Simply red odpowiedz

   Zdecydowanie lepiej wygląda to w Legionowie…c’nie? Tak dla kolegi pytam. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *