Zakup mieszkania od dewelopera a kwestia rozdzielności majątkowej

2021-09-21 12:20:31
Jednym z małżeńskich ustrojów majątkowych jest rozdzielność majątkowa. Niektórzy decydują się na nią jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Zdarza się również, że podpisanie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami następuje dopiero w trakcie jego trwania.

Na czym polega ustrój rozdzielności majątkowej?

W momencie zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność ustawowa. Obejmuje ona zarówno przedmioty majątkowe zakupione razem przez oboje małżonków, jak i te nabyte przez jednego z nich podczas trwania związku. Podczas trwania małżeństwa będącego w ustroju wspólnotowym, do nabycia nieruchomości wymagane jest wyrażenie zgody przez drugiego małżonka.

Małżonkowie mogą w dowolnym momencie trwania związku małżeńskiego, zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, na mocy której ustanowią ustrój rozdzielności. Od tego momentu, majątek każdego ze współmałżonków należy wyłącznie do niego. Każdy z małżonków staje się osobą wyłącznie uprawnioną do zarządzania własnymi finansami.

Dotyczy to zarówno tego, co było jego własnością przed zawarciem związku, jak i tego, co nabył po podpisaniu umowy. Najprostszym rozwiązaniem w przypadku chęci zakupu nieruchomości do majątku osobistego jest właśnie zmiana ustroju majątkowego i wprowadzenie rozdzielności majątkowej.

Co to jest majątek osobisty?

Do majątku osobistego zalicza się majątek nabyty przez małżonków przed zawarciem ślubu, którym każdy z małżonków może zarządzać samodzielnie. Drugiemu małżonkowi nie przysługują żadne prawa do decyzji o majątku osobistym współmałżonka.

Gdy jeden z małżonków dokonuje zakupu mieszkania ze środków pieniężnych pochodzących wyłącznie z majątku osobistego, nie potrzebuje na to zgody współmałżonka, a nieruchomość trafia wyłącznie do jego majątku osobistego. Najczęściej notariusz prosi drugiego małżonka o potwierdzenie tego w sporządzanym akcie notarialnym. Dzięki temu zakupiona nieruchomość nie zostaje przypisana do majątku wspólnego.

Czy można kupić wspólnie mieszkanie przy rozdzielczości majątkowej?

Podpisanie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami nie stanowi przeszkody do wspólnego zakupu nieruchomości czy wzięcia kredytu. Rynek nieruchomości, w tym deweloperzy w Warszawie przewidują różne możliwości takiej transakcji.

Przy rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków nabędzie odpowiedni udział w nabytej nieruchomości do majątku osobistego. Małżonkowie mogą także znieść rozdzielność majątkową i wrócić do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wtedy nieruchomość nabywają na zasadach współwłasności.

Małżonkowie mogą również zakupić mieszkanie na zasadach współwłasności ułamkowej. W umowie kupna lokalu zostaną określone proporcje własności, a każdy z małżonków jest wymieniony osobno jako współwłaściciel. Taka umowa umożliwia również wzięcie kredytu w banku, wtedy małżonkowie stają się współkredytobiorcami.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *